Qingkongjiyi Hotel in Xinjiang, China by Magic Decoration Studio

Living in the last secret realm of Yili