Hangzhou Liangzhu Mengxi Town, China by CUC · ZOYO

The old industrial remain, the reborn Liangzhu