Zhongdao residence, Beijing by Zhu Zhiyong

feeling the coexistence of each life state