Yongqing Square – Time space, China by Daosheng Design Co.,Ltd

A Zen tea house