White Comedy of Xi’an Zhongshu Bookstore China, by Wutopia Lab

An entirely white Zhongshu Bookstore in Xi’an.