Wei Jian, China by Luo Xiuda

A tiny home in Beijing’s Hutong area