Jiu Chuan Tang Hot Pot in Luzhou by JOY Interior Design Studio

Fluid space with the tranquil feeling of ZEN.