Hankou Erqi River Beach “no art” bookstore, China by Qing Studio

Beacon under the dam