Wan ‘an Shikoutang Fish Culture Center by Oumoumou Studio, SJTU

An “edible Wan’an Fish Culture Museum