The Big Barn (Town Center of Yu Niao Liu Su) by Atelier Deshaus

Ji”亼”+Cao”屮”+Wei”囗”