Changchun Public Art Museum, China by Gu Zhihong Studio, AATU

”Curl and burst”