New campus of Jiangsu Jingjiang Senior High School by Rong Zhaohui Studio, ZRADI

A school campus in redundancy