Guangzhou South Railway Station Faxian Plaza, China by Jason Xian Architect + Associates (XAA)

Building as Cityscape