Guan Zi Zai·Suburb House, Beijing, China by Tanzo Space Design

Modernized Tradition